Kristal Elma - Yönetmelik

Özet

 • Tüm başvurular www.kristalelmafestivali.com web sitesi adresindeki “İş Gönder” sekmesinden yapılabilir.
 • Yarışma başvuruları ile ilgili her kurum için bir adet kullanıcı adı ve bir adet şifre kullanılmalıdır. Kullanıcı adı ve şifreleri kurumlara e-posta yoluyla bildirilmektedir.
 • 2017 Kristal Elma yarışmasına 16 Ağustos 2016 ila 01 Ağustos 2017 tarih aralığında başlangıç ve bitiş günleri dahil olmak üzere yayınlanan çalışmalar katılabilir.
 • Bölge Yarışması ile dijital ve online film kategorileri hariç diğer tüm kreatif kategorilerde gerekli yayınlar ulusal ölçekte dağıtıma/erişime sahip mecralarda gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Başvurular için son tarih 07 Ağustos 2017, gün bitimidir. Reklamcılar Derneği bu tarih üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Başvuran çalışmaların görüntü kalitesi, uygun kategoride yer alması, künyesi başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
 • Yükleme vd. işlemlerde teknik aksaklıklar yaşanması ihtimaline karşı, başvuru süreci tamamlanmadan önce yüklenen dosya ve malzemelerin kontrol edilmesi gereklidir.
 • Başvuru formunda ajans ismi ile ilgili iki bölüm yer almaktadır. İlk bölümde başvuru yapan ajansın kitapçık ve duyurularda yer alacak unvanı, diğerinde ise ticari unvanı eksiksiz yer almalıdır. Bilgilerin doğruluğu başvuranın sorumluluğundadır.
 • Kristal Elma yarışması, başvurular künyesinde çoklu katılıma olanak sağlamaktadır. Reklam fikrinin sahibi olan ve başvuruyu yapan ajans “Ana Ajans” olarak künyede yer alır. Bunun yanı sıra çalışmaya katkı sağlayan dört kreatif/dijital/medya ajansı/yapım şirketi da başvuru künyesinde yer alabilir.
 • Yarışmaya başvurular için belirtilen son tarihten ve sistem kapanışından sonra malzeme yüklenmesi ya da değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.
 • Yarışma başvuruları ile ilgili gönderilecek CD/DVD/Flash Disk gibi ortamlara görsel/işitsel malzeme data olarak kaydedilmeli, bu ortamların üzerine herhangi bir etiket yapıştırılmamalı, sistem tarafından atanacak başvuru kodu (örn: F0X-12345) ortamın üzerine asetat kalemi kullanılarak yazılmalıdır.
 • Seçici Kurul tarafından değerlendirmeler esnasında kullanılacak başvuru malzemelerinde (örn: basılı malzemelerin arkasında yer alan etiketlerde ve proje filmlerinin içeriğinde) başvuranın kurum ve kişisel bilgileri hiçbir şekilde yer almamalıdır.
 • Başvuru malzemelerinin yayınlanmış biçimiyle yarışmaya dahil olması esastır. Örnek olarak yarışmaya katılan bir reklam filminin yayınlanmış kopyasından farklı şekilde gönderilmesi elenme sebebidir.
 • Film kategorilerinde “director’s cut” ya da yönetmen kopyası olarak bilinen kopyalar yarışmaya malzeme olarak gönderilmemelidir.
 • En İyi Reklam Filmi Yapımı, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Müziği/Jingle, En İyi Reklam Müziği/Film Müziği ve En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi kategorilerine kreatif/dijital ya da medya ajansları doğrudan başvuruda bulunamaz. Söz konusu durumda, kreatif/dijital ya da medya ajansının film yapım şirketi ya da eserin sahibinden izin almalı ve başvuru formunda bu şirket ya da eser sahibinin ismini mutlaka belirtmelidir. Aksi takdirde, ilgili seçici kurul, başvuruyu diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Bu kategorilerde verilecek ödülün sahibi her halükarda eser sahibi, yönetmen ya da film yapım şirketidir.
 • Yapım/Prdüksüyon (Film, Müzik, Fotoğraf) şirketleri ile eser sahipleri Uygulamada Mükemmellik Yapım Yönetim ve Müzik ile Tasarım kategorisi altında yer alan Fotoğraf/Rötüş kategorileri dışında başka herhangi bir kategoriye doğrududan başvuramaz.
 • Başvurularda dahil edilecek görsel, işitsel malzemenin bu yönetmeliğin ilgili bölümlerinde belirtilen teknik özelliklere uygunluğu başvuranın sorumluluğundadır.
 • Seçici kurulların toplanmaya başlayacağı 06 Eylül 2017 tarihinden önce katılım ücreti ödenmemiş başvurular yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 • Yarışma ile ilgili tüm sorular için basvuru@kristalelmafestivali.com adresine e-posta gönderilmelidir.
Tanım
Reklamcılar Derneği, her yıl tekrarlanmak üzere, Kristal Elma yarışması düzenlemektedir. Yarışmanın kuralları ve yarışmayla ilgili yönetmelik aşağıda sunulmaktadır.
Amaç
Yarışmanın temel amacı, Türkiye’de pazarlama iletişiminin yaratıcılık düzeyini yükseltmek; ajansların, çalışanlarının ve uygulamaya katkıda bulunanların özgün başarılarını belgelemektir.
 • Yarışmaya ilk kez 16 Ağustos 2016 – 01 Ağustos 2017 dönemi içinde yayınlanmış özgün çalışmalar katılabilir. Seçici Kurul yayın tarihlerini kontrol etme hakkını saklı tutar.
 • Entegre ve çok mecralı kampanya başvurularında çalışmalar kullanılan mecraların en az yarısında, ilk kez yarışma dönemi içinde yayınlanmış olmalıdır.
 • Bölge Yarışmasında bir “Tek Mecralı” kampanyanın bazı bölümleri bu yarışma döneminin dışında yayınlanmış olsa bile, en az yarısı 16 Temmuz 2016 – 01 Ağustos 2017 dönemi içinde yayınlandığı takdirde yarışmaya katılabilir.
 • Reklamcılar Derneği’nin Kristal Elma yarışmasına, mevzuat gereğince, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm reklam ve medya ajansları, interaktif ajanslar, doğrudan pazarlama şirketleri ile reklam filmi yapım şirketleri, reklam filmi yönetmenleri, reklam müziği bestecileri ve fotoğraf sanatçıları, bu yönetmelikte belirlenmiş olan kategori ve/veya ödüllere başvuruda bulunabilir.
 • Yapım/prodüksiyon şirketleri (film, müzik, fotoğraf, animasyon vb.) ve eser sahipleri uygulamada mükemmellik bölümü ve Tasarım Fotoğraf/Rötüş alt kategorisi dışında başka herhangi bir kategoride yarışamaz. Kreatif/dijital ajanslar, bu En İyi Reklam Filmi Yapımı, En İyi Reklam Filmi yönetimi ve 3 alt kategoriden oluşan müzik kategorisine başvuramaz.
 • Kristal Elma yarışması çoklu katılım olanağı da sağlamaktadır. Çoklu katılım hem iletişimdeki yakınsamanın, hem de fikri mülkiyetin sektörümüz için taşıdığı önemin altını çizmektedir. Başvuran “Ana Ajans” ve “Reklamveren”in yanı sıra dört adedi geçmemek kaydıyla “Katkıda Bulunan Ajans(lar)”, Kristal Elma Yarışması başvurusu künyesinde yer verilebilir. “Katkıda Bulunan Ajanslar” terimi genel anlamda kullanılmış olup yerine göre yapım/prodüksiyon şirketleri ve eser sahiplerinin isimleride bu bölümde yer alabilir. Başvuran ana ajansın veya katkıda bulunan ajans(lar)ın yaratıcı, interaktif, medya, doğrudan pazarlama, etkinlik, halkla ilişkiler gibi alanlardan olması mümkündür. Başvuru formundaki ajans ve künye bilgilerinin doğruluğu başvuruyu yapan kurum/kişi tarafından üstlenmektedir. İhtilaf durumunda ilgili reklamverenin görüşü esas alınır. Reklamcılar Derneği, bilgilerin doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
 • Başvuruda bulunan kurumların kendi tanıtımları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bilâ-bedel hazırladıkları reklamlar/projeler dışında kalan tüm diğer çalışmalar standart ajans – reklamveren ticari ilişkisi çerçevesinde vücut bulmuş olmalıdır. Bu çalışmalar ile ilgili tüm medya ve uygulama maliyetleri reklamveren tarafından karşılanmış olmalıdır.
 • Reklamveren tarafından “in-house” üretilmiş iletişim çalışmaları Kristal Elma Yarışması’na katılamaz. Ayrıca, özünde reklam mecrası işlevini gören kuruluşlar da Kristal Elma Yarışması’nın kapsamı dışındadır.
 • Seçici Kurul Değerlendirme sürecinde gelebilecek herhangi bir talep neticesinde, reklamveren ile temasa geçilerek çalışmaların uygulaması ve/veya medya planı hakkında ek bilgi istenebilir.
 • Bölge Yarışması’na İstanbul dışında illerde bulunan Reklamcılar Derneği’ne üye ajanslar katılabilir.
 • Yarışmaya katılan çalışmalar işbu yönetmelikte belirtilen teknik özelliklere sadık kalacak biçimde gönderilmeli, üzerlerinde yarışma için tahrifat yapılmamalıdır. Yabancı dilde hazırlanan reklam filmlerinde ve/veya proje filmlerinde Türkçe dublaj ya da alt yazı bulunabilir.
 • Katılımda temel koşul, başvuruların Türkiye’de yaratılmış, özgün çalışmalar olmasıdır.
 • Başvurular, yarışma dönemi olarak belirtilen tarihler dahilinde Türkçe veya yabancı dilde, ulusal veya uluslararası mecralarda yayınlanmış olabilir. Yarışmaya katılacak çalışmaların yapımı ve/veya yönetimi, yurtdışında yerli veya yabancı ekiplerce gerçekleştirilmiş olabilir.
 • Küresel pazarlama iletişimi stratejilerini yerel yaratıcı kavramlarla destekleyen markaların artması, “özgünlük” anlayışını yeniden tanımlama gereği doğurmaktadır. Bu doğrultuda küresel iletişim stratejisi uygulamakla birlikte; yerel yaratıcı kavramlar ve özgün uygulamalarla oluşturulmuş çalışmalar Kristal Elma’ya başvuruda bulunabilir. Özgünlük boyutunun saptanabilmesi açısından, bu nitelikteki çalışmaların başvurusu dayandıkları uluslararası stratejiyi de örnekleyecek biçimde yapılmalıdır. Seçici Kurul her iki çalışmayı özgünlük boyutuyla inceleme yetkisine sahiptir.
 • Özgünlük konusunda sorumluluk bizzat yarışma başvurusunda bulunan kurum/kişilerdedir. Yarışmaya katılan her başvuru özgün olduğu varsayımıyla ele alınır ve değerlendirilir.
 • Özgünlük konusundaki itirazlar, bu yönetmeliğin “G. İtiraz” bölümündeki kurallara uygun olarak ele alınır.
  • i. Başvuru ve Özgünlük Komitesi
   Başvuru ve Özgünlük Komitesi Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir başkan ve en fazla 6 üye olmak üzere toplamda yedi üyeden oluşur.
  • Yarışmaya katılan başvuruların doğru kategorilerde yarışıp yarışmadıkları ve özgün olup olmadıkları ile ilgili yarışmanın askı sürecinde gelebilecek tüm itirazlar Başvuru ve Özgünlük Komitesi tarafından incelenir. Komite, kararları başvuru sahiplerine ve/veya Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na iletir.
 • Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi:
  • Çalışmaların askıya alınması ve ön eleme süreçlerinde gelebilecek özgünlük/kategori itirazlarını değerlendirir, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na iletir.
  • Ödüllerin açıklanmasından sonra gelebilecek itirazları değerlendirir, gerek görürse inceleme başlatır ve sonuçları karar alınması için Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na aktarır.
 • Başvuru ve Özgünlük Komitesi’nin özgünlük ve/veya kategori değişim konusunda tavsiyeleri doğrultusunda Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar kesin ve bağlayıcıdır.
 • Komite üyeleri, kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvuruların değerlendirilmesinde görüş bildiremez.
 • Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi tarafından başvuru aşamasında yarışmaya katılmak için gereken koşullara sahip olmadığı sonucuna varılan veya kategorisi değiştirilen başvurular geri çekilebilir; bu işlem Seçici Kurul Ön Eleme Süreci öncesi gerçekleşirse katılım ücreti ilgili kuruluşa/kişiye iade edilir.
 • Özgünlük açısından sorunlu görüldüğü halde geri çekilmeyen çalışmalar, Seçici Kurul tarafından gerçekleştirilecek ön eleme ve ana değerlendirme aşamalarına Başvuru ve Özgünlük Komitesi karar notu ile birlikte dahil edilir.
 • Katılan başvuruların özgünlüğü ile ilgili son karar Kristal Elma Seçici Kurulu’na aittir. Kristal Elma Seçici Kurul’u yarışmaya katılan başvuruları, bulundukları kategoriler dahilinde değerlendirir.
 • Ön eleme sürecinin başladığı 6 Eylül 2017 ve sonrasında başvurular yazılı talep üzerine geri çekilebilir, ancak katılım bedelleri geri ödenmez.
 • Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) tarafından yanıltıcı bulunarak değiştirilmesi veya yayınlanmaması gerektiği sonucuna varılmış çalışmalar yarışmaya katılamaz.
 • Kurulların kararına uygun biçimde değiştirilerek yarışma dönemi içinde yayınlanmış çalışmalar düzeltilmiş oldukları biçimiyle yarışmaya başvurabilirler.
 • Yarışma sonrasında, ödüle layık görülmüş çalışmanın/çalışmaların RÖK tarafından yanıltıcı bulunmuş olduğu kanıtlanırsa verilen ödül(ler) geri alınır.
 • Katılımcı, yarışmaya katılım formunu göndermekle, yarattığı/tasarladığı/vücuda getirdiği reklam ve/veya pazarlama iletişim kampanyasına ilişkin olarak, söz konusu kampanyayı oluşturan bilgi, belge, çizim, resim, müzik vesair her türlü öğenin FSEK kapsamında sahibi olduğunu veya eser sahiplerinden akdettiği/akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde tüm bu bilgi ve belgelerin mali haklarını yer, süre, sayı sınırlaması olmaksızın devir aldığını ve Katılımcı olarak bu hakların sahibi olduğunu, buna göre de, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
  • 21. maddesinde düzenlenen “İşleme Hakkı”nı,
  • 22. maddesinde belirtilen “Çoğaltma Hakkı”nı,
  • 23.maddesinde yer alan “Yayma Hakkı”nı,
  • 24. maddesinde düzenlenen “Temsil Hakkı”nı ve
  • 25. maddesinde yer alan “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”nı kullanma hakkını

   bilabedel süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle sadece Kristal Elma ile ilgili iletişim mecralarında ve etkinliklerde kullanılmak üzere gayrimahdut olarak Reklamcılar Derneği’ne devredeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
 • Katılımcı, reklam veya pazarlama iletişim kampanyasını oluşturan tüm bu bilgi, belge, çizim, resim, müzik dahil her türlü öğenin vücuda getirilmesinde emeği geçmiş tüm kişilerin, FSEK uyarınca doğmuş ve doğacak her türlü haklarının, sadece Kristal Elma ile ilgili iletişim mecralarında ve etkinliklerde kullanılmak üzere Reklamcılar Derneği’ne geri dönülmez biçimde devrinden sorumludur.
 • Katılımcı, hak sahiplerinden veya üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü hak ve /veya talepleri üstleneceğini, hukuki ve cezai takiplerden sorumlu olacaktır.
 • Kristal Elma Yarışması ile ilgili tüm başvurular, http://www.kristalelmafestivali.com adresinden “İş Gönder” sekmesi kullanılarak online olarak yapılır. Siteye üye olunması, başvurulacak kategorinin formunun doldurulması ve gerekli malzemelerin siteye yüklenmesi gerekmektedir.
 • Ajans başvurduğu tüm kategorileri başvurular kapanana kadar ‘Başvurularım’ bölümünden listeleyebilir, düzenleyebilir ve değiştirebilir.
 • Yarışma başvurusu, çalışmayı yaratan ve/veya yarışmaya başvuru hakkına sahip kuruluş/kişiler tarafından katılım ücreti ödenerek yapılır. Seçici Kurulların toplanmaya başlayacağı 6 Eylül 2017 tarihinden önce ücreti ödenmeyen eserler yarışmada değerlendirmeye alınmaz.
 • Fikri geliştirme ve/veya uygulamayı birlikte yürüten ajanslar (yaratıcı ajans/medya ajansı/interaktif ajans/doğrudan pazarlama ajansı vd.), “B. Genel Kurallar b. Katılım Şartları”nda belirtildiği üzere ana ajans ve katkıda bulunan ajans(lar) ayrımıyla başvuruda bulunabilir.
 • a. Yarışma Kategorileri
  • Kristal Elma yarışması Film-TV&Sinema, Online Film, Basın, Açıkhava, Radyo, Entegre Kampanyalar, Dijital, Medya, Tasarım, Promosyon Aktivasyon & Doğrudan Pazarlama, Uygulamada Mükemmellik ve Bölge Yarışması bölümlerinden oluşmaktadır.
  • Uygulamada Mükemmellik kategorisine yapılan başvurularda tüm mecralarda reklamların fark yaratmasını sağlayan temel unsurlar değerlendirir.
 • Film-TV&Sinema bölümünde çalışmalar 16 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Online Film bölümünde çalışmalar 17 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Basın bölümünde çalışmalar 16 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Açıkhava bölümünde çalışmalar 11 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Radyo bölümünde çalışmalar 5 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Entegre kampanyalar bölümünde çalışmalar 5 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Dijital bölümde çalışmalar 24 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Medya bölümünde çalışmalar 21 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Promosyon Aktivasyon & Doğrudan Pazarlama 6 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Tasarım bölümünde çalışmalar 21 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Uygulamada Mükemmellik bölümünde çalışmalar 11 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Bölge Yarışması bölümünde çalışmalar 9 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Promosyon Aktivasyon & Doğrudan Pazarlama, Tasarım ve Uygulamada Mükemmellik ödüllerinde (Eli Acıman Reklam Metni Ödülü, En İyi Animasyon, En İyi Kast, En İyi Reklam Filmi Yapımı, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Seslendirme, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Sanat Yönetimi/Film, En İyi Reklam Müziği/Jingle, En İyi Reklam Müziği/Film Müziği, En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi) ve Medya (ME - Ürün & Hizmet hariç) bölümlerinde sektörel kategori ayrımı gözetilmez.
 • Entegre Kampanyalar kategorisinde belli fikri, belli bir medya planı ve bütçesi doğrultusunda hedef kitleye en az üç farklı mecrayı kullanarak bütünsel bir mükemmellik içerisinde sunan kampanyalar yarışabilir. Başvuruların bahsi geçen mecralardan en az üçünde yayınlanmış birer çalışmadan oluşması yeterlidir. Yarışmanın ana kategorilerinde yer alan farklı alt kategoriler farklı birer mecra olarak değerlendirilmez.
 • “Dijital Kampanya” kategorisinde, dijitali merkezine alan kampanyalar yarışacaktır. Fikri ve uygulamasıyla kampanya bütünlüğü taşıyan web siteleri, sosyal medya uygulamaları, seri filmler veya bunların iç içe geçtiği farklı kampanya kurguları bu kategoride yarışabilir. Kampanyada, konvansiyonel mecra kullanımı varsa, bu kullanım, dijital kampanyanın etkisini artırmak amacını taşımalıdır.
 • Bir sinema reklam filminin Film - TV & Sinema kategorisinde yarışmaya katılabilmesi için, özellikle sinemada gösterilmek amacıyla çekilmiş olması ve sinemada gösterildiği şekilde birebir TV’de yayınlanmamış olması gerekir. TV reklam filmlerinin uzun versiyonları bu bölümde yarışmaya katılamaz. Ancak, bir TV reklam filmine sinemaya özgü planlar eklenmişse yarışmaya katılmak mümkündür.
 • Bir Online Filmin, “Film - TV ve Sinema Filmi” kategorisinde yarışmaya dahil olabilmesi için birden fazla ulusal TV kanalında belli bir medya planı ve bütçesi çerçevesinde yayınlanmış olması gerekir.
 • TV ve Sinema filmlerinin video paylaşım mantığına/hedefine uygun olarak dijital ortama yüklenmiş versiyonları Online Film kategorisinde yarışabilir. Ancak, söz konusu filmlerin internet ortamına yüklenmiş birebir kopyaları Online Film kategorisine başvuramaz.
 • Bir radyo reklamının “Radyo” bölümünde yarışmaya katılabilmesi için, özellikle radyoda yayınlanmak amacıyla üretilmiş olması ya da bu mecraya özgü unsurlar içermesi gerekir. TV reklam filmlerinin söz düzenleri, müzikleri ve cıngılları ile söz düzeni ve cıngılın uzun veya kısa versiyonları bu dalda yarışmaya katılamaz.
 • En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi (“aranjman/remake”), En İyi Reklam Fotoğrafı dallarında sanatçıların veya film yapım ve fotoğraf yapım şirketlerinin;
 • En İyi Reklam Filmi Yapımı dalında reklam filmi yapım şirketinin,
 • Kast ve Animasyon dallarında ajansın veya film yapım şirketinin;
 • En İyi Seslendirme dalında ajansın veya dublaj menajerliği yapan şirketin;
 • Eli Acıman Reklam Metni Özel Ödülü, En İyi Sanat Yönetimi/Film, Tasarım dallarında ajansın;
 • katılım ücretini ödeyerek bizzat başvurması gerekir.
 • Entegre kampanyalar, Dijital Kampanya, Bölge Yarışması Tek Mecralı Kampanya ve Çok Mecralı Promosyon Kampanyası dışındaki tüm diğer kategorilerde başvurular tekil olarak gerçekleştirilir. Film - TV & Sinema, Online Film, Basın, Açıkhava, Radyo bölümlerinde yer alan alt kategorilerde seçici kurul kampanya bütünlüğü taşıdığı kanaatine vardığı çalışmaları bütünleştirerek, kampanya ödülü verme hakkını saklı tutar.
 • Bir reklam/kampanya birden fazla kategoride yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılımda yarışma dönemine uygunluk esastır. Önceki yıl yarışmaya tekil olarak katılan bir reklam, sonraki yıl bir Entegre Kampanya’nın bir parçası olarak yarışmada yer alabilir. Ancak, önceki yıl yarışmaya Entegre Kampanya olarak katılan reklamlar, sonraki yıl hiçbir biçimde yarışamaz.
 • Reklamcılar Derneği’ne elden teslim edilecek tüm malzemeler etiketlenmiş olarak gönderilmelidir. Malzemelerin üzerindeki katılım etiketinde sadece sistem tarafından başvuru esnasında atanan “Referans Numarası” yer almalıdır.
 • Entegre Kampanya, Dijital Kampanya, Sosyal Medya Kampanya, Çok Mecralı Promosyon Kampanyası kategorileri katılım ücreti: 550 TL+KDV
 • Bölgeler Yarışması Tek Mecralı Kampanyalar & Entegre Kampanyalar Kategorilerinde katılım ücreti: 325 TL+KDV
 • Film -TV & Sinema, Online Film, Basın, Açıkhava, Radyo, Dijital, Promosyon Aktivasyon & Doğrudan Pazarlama, Medya, Uygulamada Mükemmellik kategorilerinde tekil başvuru katılım ücreti: 340 TL+KDV
 • İlk kez düzenlenecek Tasarım kategorisinde başlangıç yılına özel ücret: 200 TL + KDV.
 • Bölgeler Yarışması tekil başvuru katılım ücreti: 200 TL+KDV
 • “Teaser” ve açış için tek katılım ücreti ödenir.
 • Kristal Elma yarışması yönetmeliğinde açıklanan son başvuru tarihinin uzatılması hakkını Reklamcılar Derneği saklı tutar. Bu gibi bir durum e-posta, sosyal medya ve web sitesi üzerinden sektöre duyurulur. Duyurulan son tarih ile askı süreci arasındaki 3 günlük süreçte gerçekleştirilecek yeni başvuru ve malzeme güncelleme işlemleri içim v. ücretlendirme bölümünde belirtilen ücretlere en fazla %10 ceza uygulanır. Cezalı ücretler aşağıdaki gibidir:
 • Entegre Kampanya, Dijital Kampanya, Çok Mecralı Promosyon Kampanyası kategorileri cezalı katılım ücreti: 605 TL + KDV
 • Bölgeler Yarışması Tek Mecralı Kampanyalar & Entegre Kampanyalar kategorilerinde cezalı katılım ücreti: 355 TL + KDV
 • Film -TV & Sinema, Online Film, Basın, Açıkhava, Radyo, Dijital, Promosyon Aktivasyon & Doğrudan Pazarlama, Medya, Uygulamada Mükemmellik kategorilerinde tekil başvuru katılım ücreti: 360 TL + KDV
 • İlk kez düzenlenecek Tasarım kategorisinde başlangıç yılına özel ücret: 220 TL + KDV.
 • Bölgeler Yarışması tekil başvuru katılım ücreti: 220 TL + KDV
 • Yarışmada kısa listeye kalan ve ödül alan reklamlar, yarışma/festival web sitesinde yayınlanır. Reklamcılar Derneği yarışmaya başvuruda bulunan tüm eserleri Festival veya yarışmayla ilgili her türlü tanıtımda ve yayında, gelir getirici amaçlarla yayma, çoğaltma, işleme ve umuma iletim hakkına sahiptir.
 • Ödül kazanmayan başvurulara ait malzemeler ajans ve/veya kişiler tarafından 20 Kasım 2017 tarihine kadar Reklamcılar Derneği Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi No:53 Kat: 5 Daire: 7 34367 Şişli - İstanbul adresinden geri alınmalıdır. Aksi takdirde Reklamcılar Derneği malzemelerin korunmasından sorumlu değildir.
 • Seçici Kurul Başkanları ve Üyeleri Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Üyelerin belirlenmesinde temsiliyet dengeleri gözetilir.
 • Seçici Kurul Başkanları işbu yönetmeliğin uygulanmasından, Seçici Kurul çalışmalarının eşgüdümünden ve sağlıklı değerlendirme yapılmasından sorumludur. Seçici Kurul Başkanları ön eleme ve ana değerlendirme aşamasında oy kullanmaz.
 • Seçici kurul başkanlarının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:
  • Film - TV&Sinema, Online Film, Entegre Kampanyalar: 10+ yıl sektörel deneyim, kreatif direktörlük deneyimi, lokal ya da uluslararası yarışmalarda 3 yıl seçici kurul üyeliği deneyimi, Kristal Elma seçici kurul üyeliği deneyimi, son 3 yıl Kristal Elma’da kişi veya ajans olarak seçici kurul başkanlığı yapmamış olmak.
  • Basın, Açıkhava, Radyo: 10+ yıl sektörel deneyim, kreatif direktörlük deneyimi, lokal ya da uluslararası yarışmalarda 3 yıl seçici kurul üyeliği deneyimi, Kristal Elma seçici kurul üyeliği deneyimi, son 3 yıl Kristal Elma’da kişi veya ajans olarak seçici kurul başkanlığı yapmamış olmak.
  • Dijital & Sosyal Medya: 10+ yıl sektörel deneyim, kreatif direktörlük deneyimi, lokal ya da uluslararası yarışmalarda 3 yıl seçici kurul üyeliği deneyimi, Kristal Elma seçici kurul üyeliği deneyimi, son 3 yıl Kristal Elma’da kişi veya ajans olarak seçici kurul başkanlığı yapmamış olmak.
  • Medya: 10+ yıl sektörel deneyim, direktörlük deneyimi, lokal ya da uluslararası yarışmalarda 3 yıl seçici kurul üyeliği deneyimi, Kristal Elma seçici kurul üyeliği deneyimi, son 3 yıl Kristal Elma’da kişi veya ajans olarak seçici kurul başkanlığı yapmamış olmak.
  • Tasarım: 10+ yıl sektörel deneyim, kreatif direktörlük deneyimi, lokal ya da uluslararası yarışmalarda 3 yıl seçici kurul üyeliği deneyimi, Kristal Elma seçici kurul üyeliği deneyimi, son 3 yıl Kristal Elma’da kişi veya ajans olarak seçici kurul başkanlığı yapmamış olmak.
  • Bölge Yarışması: 10+ yıl sektörel deneyim, direktörlük deneyimi, lokal ya da uluslararası yarışmalarda 3 yıl seçici kurul üyeliği deneyimi, Kristal Elma seçici kurul üyeliği deneyimi.
 • Seçici Kurul Başkanları, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından, tercihen Reklamcılar Derneği üyeleri arasından belirlenir. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Seçici Kurul Başkanı olabilir.
 • Bu durumda Yönetim Kurulu’ndan başka bir üye Seçici Kurul’da görev alamaz.
 • Film - TV&Sinema, Online Film, Entegre Kampanyalar / Basın, Açıkhava, Radyo Seçici Kurulları, Başkan dahil en az 9’ar üyeden oluşur. Bu Seçici Kurul’da yaratıcılık alanlardan gelenlerin üye olarak bulunması esastır.
 • Dijital & Sosyal Medya Seçici Kurulu, Başkan dahil en az 5 kişiden oluşur. Dijital Seçici Kurulu’nda dijital dışındaki farklı disiplinlerden de üye atanabilir.
 • Medya Seçici Kurulu, Başkan dahil en az 5 kişiden oluşur. Medya Seçici Kurul Başkanı’nın Medya Satınalma ve Planlama Ajansı üst düzey yöneticisi olması zorunludur.
 • Promosyon Aktivasyon & Doğrudan Pazarlama seçici kurulu, Başkan dahil en az 5 kişiden oluşur.
 • Bölge Yarışması Seçici Kurulu Başkanı, Bölge Reklamcılar Derneği üyeleri arasından seçilir. Seçici Kurul’da üyeler en az 5 kişiden oluşur.
 • Tasarım, Müzik, ve Yapım/Yönetim kategorileri için konularının uzmanı olan en az 5’er kişilik özel seçici kurullar oluşturulur.
 • Gerek görülürse, alanında tanınmış diğer profesyonel reklamcılar da Seçici Kurul’a davet edilebilir ve Seçici Kurul üyesi olarak görev yapabilir.
 • Kristal Elma yarışmasının temel amacı, işbu yönetmeliğin “Amaç” bölümünde belirtildiği gibi, Türkiye’de yaratıcılık düzeyini yükseltmek, ajansların, çalışanlarının, fikrin uygulama aşamasında katkıda bulunanların özgün başarılarını belgelemektir.
 • Seçici Kurul Üyelerinin kişisel değerlendirmelerini yaparken göz önünde bulundurdukları ölçütler arasında fikrin yaratıcılığı/özgünlüğü; fikrin hedef kitleye aktarımındaki başarısı; fikrin uygulamadaki başarısı yer alır. Fikir markanın hedef kitle tarafından fark edilmesi ve/veya tercih edilmesini sağlayan ayırt edici unsurdur.
 • Bu ölçütlerle birlikte, başvurulardaki toplumsal sorumluluk, toplumsal ve kültürel değerlere saygı ve katkı, tüketicinin korunması, çevrenin korunması, doğruluk ve dürüstlük gibi unsurlar da önemle dikkate alınır.
 • Medya kullanım ve uygulamalarındaki yaratıcılığı değerlendiren bu bölüm, giderek artan tüketici dokunma noktalarında verilen mesajların ayrışmasına katkı sağlayan medya kullanımını ödüllendiren kategoriler içermektedir.
 • Medya bölümünün, aynı zamanda, farklı tüketici dokunma noktalarının pazarlama iletişimi mecrası olarak gelişimini sağlayacak fikirlere cesaret vereceği düşünülmektedir.
 • Bu bölümde, başarılı işler, hedef kitleyi ve marka ile ilişkisini anlamaya, oluşturulan stratejinin seçilen tüketici dokunma noktalarında yaratıcı, yenilikçi bir şekilde uygulanmasına ve uygulamanın iş sonuçlarına nasıl pozitif katkı sağladığına göre seçilecektir.
 • Medya jürisi değerlendirme ölçütleri şunlar olacaktır:
  • Hedef kitle (tüketici) iç görüsü, amaca yönelik strateji ve fikir ( %30)
   Mecra uygulaması hangi pazarlama, iletişim amacına yönelik uygulandı? Hedef kitlesi kimdir? Hedef kitlenin marka ile bağlantısı ve mecrayı tüketmeye yönelik iç görüleri nelerdir? Marka ve hedef kitle ile bağlantılı strateji ve yaratıcı fikir nedir?
  • Yaratıcı fikrin medya uygulaması (%50)
   Yaratıcı fikir medyada ne şekilde uygulandı? Mecra ne denli iyi ve yaratıcı bir biçimde kullanılmıştır? Örneğin: En iyi gazete kullanımı kategorisinde yarışan bir çalışmada; tanıtımı yapılan ürün/kategoriden bağımsız olarak spesifik bir şekilde “gazete” nin “mecra” olarak ne kadar iyi ve yaratıcı kullanıldığına göre karar verilecektir. Pazarlama iletişimi malzemeleri olarak ne kadar yaratıcı olduğu değerlendirme dışındadır.
  • Etkin sonuç (%20)
   İletişim çalışmasının sonuçları ve markaya katkısı ne oldu? Medya uygulaması öncesi belirtilen ve uygulamayı doğuran iletişim/marka sorunu ya da durumu, uygulamadan nasıl etkilendi?
 • Araştırma ile tespit edilmiş erişim ve geri dönüş verilerinin yanı sıra, müşteri geribildirimi, halkla ilişkiler etkisi gibi kantitatif veri gerektirmeyen, ancak uygulamanın sonucu ile ilgili bilgi veren açıklamalar da geçerli sayılacaktır.
 • Değerlendirmeler, “Başvuruların Askıya Alınması”, “Ön Eleme” ve “Ana Değerlendirme” olmak üzere üç aşamada yapılır.
  • i. Başvuruların Askıya Alınması
   Başvurular, özgünlük açısından incelenebilmeleri açısından son başvuru tarihini izleyen beş ila yedi iş günü süresince tüm sektöre açılır. Bu süreç zarfında gelebilecek itiraz prosedürüne uygun tüm özgünlük/kategori itirazları Başvuru ve Özgünlük Komitesi tarafından değerlendirilir. (bkz. G. İtiraz)
  • ii. Ön Eleme
   Başvuruların Askı süreci sonrasında Seçici Kurul ön elemeleri online ya da tüm üyelerin toplanmasıyla gerçekleştirir.
  • iii. Ana Değerlendirme
   Kristal Elma yarışmasında ödüller Seçici Kurullar tarafından gerçekleştirilen “Ana Değerlendirme” ile belirlenir. Ana Değerlendirme süreci 3 tam gün kadardır, Seçici Kurul gerek duyarsa Ana Değerlendirme süresini uzatabilir.
 • Seçici Kurul Üyeleri, “Ana Değerlendirme”de aynı kategoride finale kalan başvuruları tek tek izleyerek “Puanlama” bölümünde açıklanan yöntemle değerlendirmelerini yapar. Gerekli görülürse, puanlama öncesi aynı kategorideki başvurular toplu olarak izlenir.
 • “Ana Değerlendirme” sürecinde, her çalışma için Seçici Kurul üyeleri tarafından verilen puanlar belli sürelerde ekrana yansıtılır.
 • Seçici Kurul üyeleri değerlendirme çalışmaları sırasında görüş alışverişinde bulunabilir. Seçici Kurul Başkanı “Ana Değerlendirme”nin her aşamasında sonuçlar hakkında bilgi sahibi olur; kategoriler arası tutarlılığı ve değerlendirme dengesini sağlamak amacıyla gerekli gördüğünde görüşme açabilir, puanlamanın tekrarlanmasını önerebilir.
 • Seçici Kurul üyeleri her üç aşamada çalışmaları özgünlük açısından da inceler. Özgün olmadığı düşünülen reklam olursa, “G. İtiraz” bölümünde açıklanan yol izlenir.
 • i. Ön Eleme
  Seçici Kurul Üyeleri Ön Eleme aşamasında online ya da tüm üyelerin toplanmasıyla “1-2-3” ölçeğiyle, ana değerlendirmeler için Ana Değerlendirme aşamasına geçecek çalışmaların yer aldığı kısa listeleri oluşturur. Ortalamada 1,8 ve üzeri olan çalışmalar Ana Değerlendirme aşamasına geçer.

  Seçici Kurulu üyeleri kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvurulara puan veremez.
 • ii. Ana Değerlendirme
  Değerlendirme yöntemi kapalı puanlamadır. Puanlama beş (5) ve yüz (100) arasında 5’erli basamaklarla yapılır.

  Bir başvurunun aldığı toplam puan – varsa - çalışması bulunduğu için puanlamaya katılamayan Seçici Kurul üyesi dışındaki üye sayısına bölünerek, ortalama puan bulunur.

  Sıralamada ortalama puan esas alınır. Ortalama puanın hesaplanmasında sayılar, tam sayıdan sonraki iki basamak üzerinden yürütülür. Ortalama puanı hesaplamak için, verilen en yüksek ve en düşük puanlar hesaplama dışında bırakılır, geriye kalan puanlar toplanır, puanlamaya katılamayan Seçici Kurul üyesi/üyeleri ile, en yüksek, en düşük puanları veren iki üye dışındaki Seçici Kurul üye sayısına bölünerek o çalışmanın aldığı ortalama puan bulunur.

  Seçici Kurul Başkanı puanlamaya katılmaz. Seçici Kurulu üyeleri kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvurulara puan veremez.
 • Yarışmadan bir ay sonra, onbeş gün süreyle, yarışmaya katılan ajanslar/kişiler Reklamcılar Derneği Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi No:53 Kat: 5 Daire: 7 34367 Şişli - İstanbul adresinde “Ön Eleme” oylaması ve “Ana Değerlendirme”de verilen puanlarını inceleme talebinde bulunabilir. Söz konusu bilgileri Reklamcılar Derneği’nin dışına çıkarmak, üçüncü şahıslarla paylaşmak talebinde bulunulamaz.
 • Ödüller, pazarlama iletişimi yaratımını ve yapımını gerçekleştiren ajansa verilir. Çoklu katılımın söz konusu olduğu durumlarda (bkz. B. Genel Kurallar, b. Katılım Şartları) ödül Ana Ajans’a verilir. Katkı Sağlayan Ajanslar diledikleri takdirde üretim maliyetini karşılamak suretiyle kazanılan ödülün bir kopyasına sahip olabilir.
 • Dijital ve Medya bölümlerinde ödül, başvuruyu yapan ajansa verilir.
 • En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Fotoğrafı, En İyi Seslendirme dallarında yarışmaya katılan sanatçılar ya da film yapım şirketleri ile En İyi Reklam Filmi Yapımı dalında yarışmaya katılan film yapım şirketine verilir. Bu bölümdeki diğer ödüller başvuruyu yapan ajansa/kişiye verilir.
 • Seçici Kurul Özel Ödülü verilmesi yetkisi Seçici Kurul’a ait olup, bu durumda Kristal Elma verilir.
 • Kategori birincileri Kristal Elma, ikincileri Gümüş Elma ve üçüncüleri Bronz Elma ile ödüllendirilir. Kristal Elma alt puan sınırı 70, Gümüş alt puan sınırı 60, Bronz alt puan sınırı 50’dir.
 • Seçici Kurul Başkanı gerektiği hallerde ödül baremlerinin esnetilmesi için Seçici Kurul’un görüşünü/oyunu isteyebilir. Söz konusu esneme her durumda ± %10‘dan fazla olamaz.
 • Eşitlik durumunda, Seçici Kurul Üyeleri söz konusu ödül için seçtikleri çalışmanın adını yazarak kapalı oylama yaparlar. Üyeler bu aşamada da kendi ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplarının çalışmalarına oy veremez.
 • Seçici Kurul, eşit puan durumunda, bir kategoride/dalda aynı ödülden birden fazla verme hakkını saklı tutar.
 • Ödüller için gerekli alt puanı alan çalışma olmadığı takdirde, o kategoride ortaya çıkan puanın karşılığı olarak ödül verilip verilmeyeceği kararı Seçici Kurul’a aittir.
 • Film - TV&Sinema, Online Film, Entegre Kampanyalar Seçici Kurulu FİLM – TV & Sinema, Online Film, Entegre Kampanya Büyük Ödüllerini; Basın, Açıkhava, Radyo Seçici Kurulu Basın Büyük Ödülü’nü; Dijital & Sosyal Medya Seçici Kurul’u Dijital & Sosyal Medya Büyük Ödülünü; Medya Seçici Kurulu Medya Büyük Ödülünü, Bölge Seçici Kurulu da Bölge Büyük Ödülünü belirlemek amacıyla, ödüllerin dağıtılacağı gün toplanır.

  Büyük Ödül, ilgili yılda yarışan ve Kristal Elma almaya hak kazanan çalışmalar / kampanyalardan en iyisine verilen bir ödüldür. Her yıl büyük ödül verilmesi yarışmanın esasıdır.

  Seçici Kurul üyeleri büyük ödülleri belirlemek için ilgili kategorilerde Kristal Elma almaya hak kazanmış başvuruları izler/inceler.

  Her üye Büyük Ödül’e aday olarak gördüğü azami 3 çalışmayı kapalı zarf ile Seçici Kurul Başkanı’na sunar.

  Seçici Kurul Başkanı ve Yarışma Yönetimi bir tabloda oyları düzenler. Bir sıralama olmaksızın, en fazla takdir alan 3 çalışmayı Başkan açıklar.

  Açık tartışma ve açık oylama yöntemiyle en fazla “birincilik oyu” alan reklam Büyük Ödül’ü kazanır.

  Eşitlik durumunda Seçici Kurul Başkanı eşit puanı alan reklamları tekrar açık oylamaya tabi tutar. Eşitliğin sürmesi durumunda Seçici Kurul Başkanı’nın oyu belirleyicidir.

  Seçici Kurulu üyeleri kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvurulara puan veremez.

 • Yarışmaya katılabilme koşullarına ve özelliklerine sahip reklamların gerçekleştirilmesindeki katkıları ödüllendirmek için, En İyi Reklam Müziği/Jingle, En İyi Reklam Müziği/Film Müziği, En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Filmi Yapımı, En İyi Kast, En İyi Animasyon, Eli Acıman Reklam Metni, En İyi Seslendirme, En İyi Ses Tasarımı, İyi Sanat Yönetimi/Film dallarında Uygulamada Mükemmellik Ödülü verilir.
 • Uygulamada Mükemmellik Ödülleri bölümünde sektörel kategori ayrımı yoktur ve reklamlar kampanya olarak yarışamaz. Her dalda bir ödül verilir ve “en iyi” ödüllendirilir.
 • Değerlendirme, ilgili Seçici Kurul tarafından “Değerlendirme İlkeleri”, “Değerlendirme Yöntemi” ve “Puanlama Yöntemi” bölümlerinde yer alan kurallar doğrultusunda, işlerin niteliğinin gerektirdiği farklılıklar göz önünde bulundurularak yapılır. Eli Acıman Reklam Metni ödülü Basın, Açıkhava ve Radyo Seçici Kurulu; En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Filmi Yapımı, En İyi Kast, En İyi Animasyon, En İyi Seslendirme, En İyi Ses Tasarımı, İyi Sanat Yönetimi/Film, Yapım Yönetim Seçici Kurulu; En İyi Reklam Müziği/Jingle, En İyi Reklam Müziği/Film Müziği, En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi ise Müzik Seçici Kurulu tarafından belirlenir.
 • Seçici Kurullar, yarışmaya katılan başvuruları, öne çıkan özellikleri nedeniyle ödüllendirebilir. Bu ödül reklam ajansı veya reklamverene verilebilir. Ödül için aday belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde, Seçici Kurul üyeleri görüş alışverişinde bulunarak karar verirler. Ödülün verilip verilmemesi Seçici Kurul’un inisiyatifindedir.
 • Seçici Kurullar mevcut özel ödüllerin yanı sıra, özel ödül verme hakkını saklı tutar. Seçici Kurul Özel Ödülü yaratıcı cesaret, metin, tasarım, medya kullanma becerisi, film yapımı, düşük bütçeli film, illüstrasyon, tipografi, özel efektler, seslendirme, kast, toplumsal konulardaki duyarlılık vb. kriterler dikkate alınarak verilir.
 • Kristal Elma yarışması sonuçları, Kristal Elma Ödül Töreni’nde açıklanır. Ödül Töreni’nin yeri ve tarihi, yarışmaya katılanlara yazılı olarak bildirilir, ayrıca medya ve/veya sosyal medya yoluyla duyurulur.
 • Gümüş Elma ve Bronz Elma ödülleri ekranda anons edilerek, Kristal Elma ve Büyük Ödüller ise sahnede takdim edilmek üzere sırasıyla açıklanır. Bölümlere göre yapılacak ödül sıralaması her yıl Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
 • Ödül Töreni, TV, Online Film Basın, Dijital & Sosyal Medya, Medya, Entegre Kampanya, Bölge Büyük Ödülleri’nin ardından varsa Seçici Kurul Özel Ödülü’nün verilmesiyle sona erer.
 • www.kristalelmafestivali.com sitesinde askıya çıkartılan başvurular hakkında özgünlük, katılım koşullarına uygunluk ve kategoriye uygunluk bakımından yapılabilecek tüm itirazlar askı sürecinin başlangıcından itibaren beş ila sekiz iş günü içerisinde web sitesindeki online formu gerekçeleri ile birlikte doldurularak ve kanıtlar yüklenerek gerçekleştirilir. Reklamcılar Derneği askı süresini uzatma hakkını saklı tutar.
 • İtiraz hakkına ilgili yılın yarışmasında başvurusu bulunan kurumlar/kişiler ve ilgili yılın Seçici Kurul Üyeleri’nin yanı sıra Reklamcılar Derneği ile Reklamcılık Vakfı üyeleri sahiptir. İtiraz prosedürüne uymayan talepler hakkında işlem yapılmaz.
 • İtirazlar Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi’ne iletilir. Komite, gerekirse ilgili taraf(lar)la temasa geçerek bir görüş oluşturur ve görüşünü Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na aktarır. Nihai kararı Yönetim Kurulu verir ve taraflara bildirir. Doğru kategoride yarışmadığı ve/veya özgün olmadığı sonucuna varılan başvuruları yarışmadan çekip çekmeme hakkı başvuru sahibine aittir.
 • Bu aşamada çalışma(lar) geri çekilirse, başvuru ücret(ler)i iade edilir. Başvuruların çekilmediği durumlarda çalışmalar “Ön Eleme” aşamasına, Seçici Kurul tarafından değerlendirilmek üzere, Başvuru ve Özgünlük Komitesi’nin notuyla birlikte iletilir.
 • Seçici Kurul, ön eleme ve “Ana Değerlendirme” aşamalarında da reklamları özgünlük ve kategori uygunluğu açısından inceler. Kurul oluşturulduktan ve çalışmaya başladıktan sonra özgünlük ve kategori ile ilgili kararları almaya yetkilidir. Gerek duyduğu takdirde, Seçici Kurul özgünlük açısından şüpheli olduğu düşünülen çalışmalar hakkında Başvuru ve Özgünlük Komitesinden inceleme isteyebilir. Seçici Kurul çalışmaları sürecince G. İtiraz bölümünde yer alan tüm prosedürler geçerlidir.
 • Başvuruların değerlendirilmeye alınıp alınmayacağına yönelik nihai kararı Seçici Kurul verir. Özgün olmadığı sonucuna varılan reklamlar değerlendirmeye alınmaz.
 • Kampanyanın bir bölümünün özgün olmadığına karar verilirse, kampanyanın tümü yarışma dışı bırakılır.
 • Seçici Kurul Değerlendirmeleri sonuçlandıktan sonra Seçici Kurul üyelerinin başvurularla ilgili herhangi itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bu aşamada “özgünlük” sebebiyle elenen reklamların katılım ücretleri geri ödenmez.
 • Yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonra, sadece ödül kazanan başvurulara itiraz edilebilir. İtiraz başvurusu, sonuçların açıklanmasından sonraki 30 gün içinde kanıtlarıyla beraber Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu, bu 30 günlük süreyi izleyen 10 gün içinde – varsa - başvuruları, karara bağlanmak üzere Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi’ne iletir.
 • Başvuru ve Özgünlük Komitesi özgün olmadığı ileri sürülen başvurularla ilgili taraf(lar)la temasa geçerek görüşünü 10 gün içinde oluşturur ve Seçici Kurul’a bildirir. Ödülün geri alınıp alınmayacağına yönelik nihai kararı Seçici Kurul verir. Seçici Kurul itirazı haklı bulur ve ödülü geri alırsa sonuç Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından katılımcılara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca www.kristalelmafestivali.com adresli internet sitesinde yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılır.
 • Seçici Kurul, böyle bir başvuru sonucunda verilmiş ödülü geri alırsa, derecesini iptal ettiği başvuru yerine, (alt puanı tutturması şartıyla) bir sonrakini yükselterek ödül verme yetkisine sahiptir.
 • Başvuruların içerik ve teknik açıdan doğruluğu başvuruda bulunan ajansların sorumluluğundadır. Yükleme vd. işlemlerde teknik aksaklıklar yaşanması ihtimaline karşı, başvuru süreci tamamlanmadan önce yüklenen dosya ve malzemelerin kontrol edilmesi şarttır.
 • Başvuru formunda ajans ismi ile ilgili iki bölüm yer almaktadır. İlk bölümde başvuru yapan ajansın kitapçık ve duyurularda yer alacak unvanı, diğerinde ise ticari ünvanı yer almalıdır. Bilgilerin doğruluğu başvuranın sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya başvurular www.kristalelmafestivali.com sitesinde yer alan formlar doldurularak ve ilgili malzemeler yüklenerek gerçekleştirilir.
 • Başvuru yapılabilmesi için öncelikle siteye kayıt olunması ve kullanıcı adı/şifre oluşturulması gerekir. Her tüzel kişilik için bir kullanıcı adı ve bir şifre tahsis edilecektir.
 • Başvuru formlarının eksiksiz doldurulması ve siteye yüklenen malzemelerin sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi/görüntülenmesi başvuru sahibine aittir.
 • Film ve dijital kategorilerinde format ve dosya büyüklükleri ile ilgili özellikler aşağıda verilmiştir.
Başvuru Esnasında Yüklenmesi Gerekenler
 • Seçici kurul değerlendirilmelerinde kullanılacak reklam filmi: HD 1920 x 1080 piksel, MP4 H.264 formatında, standart 8 Mbps 192 kbps ses formatında yüklenmelidir. Ayrıca, askı sürecinde kullanılmak için filmin 552 x 310 piksel, MP4 H.264 formatında, 1 Mbps 192 kbps ses formatlı versiyonu da sisteme yüklenmelidir.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Başvuru sahipleri ödül töreninde gösterilmek üzere katıldıkları filmlerin maksimum 20 saniyelik kısa bir versiyonunu (TRAILER) ve ayrıca filmlerin tamamını 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Hazırlanan filmin orijinali sistem tarafından belirlenen referans numarası (örnek: F01-1234) ve kısa versiyonu referans numarası ile birlikte TRAILER adıyla (örnek: F01-1234-TRAILER) isimlendirilmeli ve referans numarası ile adlandırılmış bir klasöre atılarak DVD/Flash Disk içerisine data olarak kaydedilmelidir. Söz konusu DVD/Flash Disk Reklamcılar Derneği, Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi No:53 Kat: 5 Daire: 7 34367 Şişli - İstanbul adresine teslim edilmelidir.
 • Birden fazla filmin aynı ortamda (DVD/Flash Disk) gönderilmesi durumunda, filmler sistem tarafından verilen başvuru numaraları (örnek F01-1234, F01-1235...) ile isimlendirilen klasörlerde toplanmalıdır. Reklamcılar Derneği’ne iletilen tüm DVD ya da flash disklerin üzerinde asetat kalemiyle içerik mutlaka yazılmalı ve bu işlem için de başvuru numaraları (örnek F01-1234, F01-1235...) kullanılmalıdır.
 • Kısa versiyonun gönderilmediği durumlarda filmlerin ilk ya da son 20 saniyesi Reklamcılar Derneği tarafından kısaltılmak suretiyle kullanılacaktır.
Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler
 • Seçici Kurul değerlendirmeleri için kreatif görsel 72 dpi çözünürlükte ve JPEG RGB formatında yüklenmelidir. Yatay görsellerde genişlik 1920 px, dikey görsellerde ise yükseklik 1080 px olmalıdır. Kreatif görselin dosya boyutu en fazla 2MB olmalıdır. Askı sürecinde kullanılmak için yatay görsellerde genişlik 55o px, dikey görsellerde ise yükseklik 310 px olmalıdır. Yarışmada görseller RGB renk kodlaması ile kullanılmaktadır ve farklı renk kodlamasına (örnek CMYK) ya da farklı formata sahip (örnek png, pdf) dosyalar sisteme yüklenmemelidir. Başvurulan kategoride belirtilmediği sürece, tekil başvurularda tek bir kreatif çalışma sisteme yüklenmelidir. Özellikle tekil başvuruların kabul edildiği (örnek: basın, açıkhava) kategorilerde birden fazla kreatif çalışmanın sisteme yüklenmesi durumunda, seçici kurul değerlendirmelerinde ilk yüklenen çalışma kullanılacaktır.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Başvuru sahipleri kreatif çalışmanın yayınlandığı boyutta birebir boyutunu 10cm paspartulu olmak üzere siyah kartona yapıştırılmış olarak ve dosya ağırlığı 20MB’ı aşmayacak şeklide JPEG RGB formatında bir CD ya da flash diske kaydederek Reklamcılar Derneği, Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi No:53 Kat: 5 Daire: 7 34367 Şişli - İstanbul adresine teslim etmekle yükümlüdür. CD/Flash Disk üzerine etiket yapıştırılmalı, başvuru numaraları (Örnek: B01-1234) ile isimlendirilmiş içerik asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı CD/Flash Disk’lerde ilgili görseller başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır.
Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler
 • Proje filmi yüklenmesinin zorunlu ya da tavsiye edildiği kategorilerde film süresinin en fazla 120 sn olması ve bu süre kısıtının hiçbir biçimde aşılmaması gerekmektedir. Süreyi aşan videolar gösterilmeyecektir. Seçici kurul değerlendirmeleri için ilgili film HD 1920 x 1080 piksel, MP4 H.264 formatında, 8 Mbps olarak yüklenmelidir.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Başvuru sahipleri ödül töreninde gösterilmek üzere proje filminin maksimum 20 saniyelik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca proje filminin tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Ayrıca proje filminin tamamı sisteme yüklendiği şekliyle dahil etmek gerekimektedir. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu başvuru numarasından ile birlikte başvuru referas numarası + TRAILER (örnek: M0X-1234-TRAILER) adıyla , filmin tamamını ise başvuru referans numarası ile birlikte MASTER (örnek: M0X-1234-MASTER) isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve aynı DVD/Flash Disk içerisine data olarak kaydederek Reklamcılar Derneği, Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi No:53 Kat: 5 Daire: 7 34367 Şişli - İstanbul adresine teslim etmelidir.
Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler
 • Radyo kategorisindeki ses dosyaları MP3, 256 kbps, Stereo formatında yüklenmelidir.
 • Bu kategoride gerekli olduğu durumlarda proje videosu da yüklenebilir. Söz konusu videonun en fazla 120 sn olması ve bu süre kısıtının hiçbir biçimde aşılmaması gerekmektedir. Süreyi aşan videolar gösterilmeyecektir. İlgili video HD 1920 x 1080 piksel ya da PAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında maksimum 250 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Yanı sıra, başvuru sahipleri malzemeleri yüklenen dosyalar ile aynı formatta CD ya da flash diske kaydederek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat: 2 Beyoğlu adresine teslim etmekle yükümlüdür. CD üzerine etiket yapıştırılmalı, içerik asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı CD’lerde ilgili görseller başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır.
 • Proje videosu olması durumunda başvuru sahipleri ödül töreninde gösterilmek üzere söz konusu videonun maksimum 30 saniyelik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca videonun tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu başvuru numarasından ile birlikte TRAILER adıyla, filmin tamamını ise başvuru numarası ile birlikte MASTER FILM isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve bir DVD içerisine data olarak kaydederek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat:2 Beyoğlu adresine teslim etmelidir.
Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler
 • Dijital kategorisindeki başvurularda teknik açıklama gerektiren durumlarda açıklayıcı proje videosu yüklenmesi mümkündür. Proje videosunun en fazla 120 sn olması ve bu süre kısıtının hiçbir biçimde aşılmaması gerekmektedir. Süreyi aşan videolar gösterilmeyecektir. İlgili video HD 1920 x 1080 piksel ya da PAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında maksimum 250 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.
 • Kreatif görsel kullanılması durumunda malzeme 72 dpi JPEG formatında yüklenmelidir. Kreatif görselin dosya boyutu en fazla 2MB olmalıdır.
 • Dijital kategorisinin online video ve kampanya bölümlerine başvuran filmler için gerekli teknik özellikler “Film - TV & Sinema” kategorisi ile aynıdır. Bu bölümlerde yer alacak filmlerde herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Başvuru sahipleri ayrıca ödül töreninde gösterilmek üzere uygulamanın; video ise maksimum 30 sn’lik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca filmlerin tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu TRAILER adıyla , filmin tamamını MASTER FILM isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve aynı DVD içerisine data olarak kaydederek; temsili ekran resmini ise dosya ağırlığı 20MB’ı aşmayacak şeklide JPEG formatında birebir CD/DVD ya da flash diske yükleyerek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat:2 Beyoğlu adresine teslim edilmelidir.
Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler
 • Bu kategorideki başvuruların birden fazla mecrada uygulamalar içermesinden ötürü kampanyanın içgörüsü, iletişim stratejisi (key visual/film ile desteklenmiş), işleyişi, ve sonuçlarını açıklayan en fazla 120 sn uzunluğunda bir proje filmi yüklenmelidir. Seçici Kurul, değerlendirmelerinde bu filmi baz alacaktır.
 • İlgili video HD 1920 x 1080 piksel, MP4 H.264, 8 Mbps, 192 kbps ses formatında yüklenmelidir. Ayrıca, askı sürecinde kullanılmak üzere proje filminin 552 x 310 piksel, MP4 H.264, 1 Mbps, 192 kbps sesformatlı bir versiyonu da sisteme dahil edilmelidir.
 • Yanı sıra, ödül töreninde gösterilmek üzere sunum videosunun maksimum 30 sn’lik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca videonun tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu TRAILER adıyla filmin tamamını MASTER FILM isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve aynı DVD içerisine data olarak kaydederek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat: 2 Beyoğlu adresine göndermelidir. DVD ortamının üzerine etiket yapıştırılmalı, içerik ve/veya başvuru numarası asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı DVD’lerde ilgili malzemeler başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır.
 • Başvurular, gerçekleştirilen kampanya ile alakalı ilan görselleri, filmler, ses dosyaları gibi ek malzemeler ile de desteklenebilir. Destek malzemeleri 3 adet ile sınırlıdır (TVC, Ses, Görseller). Seçici Kurul bu malzemelere gerek gördüğü ve zaman bulduğu takdirde başvurur. Bu malzemeler DVD’de başvuru numarasını da içerecek destek” 1, 2, 3 ismiyle kaydedilmelidir.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Yanı sıra, ödül töreninde gösterilmek üzere proje filminin maksimum 20 sn’lik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca videonun tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu TRAILER adıyla filmin tamamını MASTER FILM isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve aynı DVD içerisine data olarak kaydederek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat: 2 Beyoğlu adresine göndermelidir. DVD ortamının üzerine etiket yapıştırılmalı, içerik ve/veya başvuru numarası asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı DVD’lerde ilgili malzemeler başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır.
 • Başvurular, gerçekleştirilen kampanya ile alakalı ilan görselleri, filmler, ses dosyaları gibi ek malzemeler ile de desteklenebilir. Destek malzemeleri 3 adet ile sınırlıdır (TVC, Ses, Görseller). Seçici Kurul bu malzemelere gerek gördüğü ve zaman bulduğu takdirde başvurur. Bu malzemeler DVD’de başvuru numarasını da içerecek destek” 1, 2, 3 ismiyle kaydedilmelidir.
 • Video formatı için “Film”, sanal ortamdaki uygulamalar için “Dijital”, görseller için “Basın”, ses dosyaları için ise “Radyo” kategorilerindeki teknik gereklilikler geçerlidir.